Regulamin sklepu internetowego calus-p obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku

 1. Informacje ogólne
  1. Sklep działa pod adresem www.calus-p.pl. Właścicielem Sklepu jest Piotr Całus, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z.P.U.H. Piotr Całus

Dane:

   • adres: ul. Komornicka 35, 42-200 Częstochowa
   • tel./fax: (34) 3617 448
   • NIP: 949-034-12-32
   • Regon: 150-975-171
   • e-mail: sklep@calus-p.pl
  1. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady sprzedaży Produktów.
  2. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
  3. Calus-p posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w ramach prowadzonego Sklepu. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży , który stanowi ich integralną część;
  2. Calus-p – Piotr Całus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z.P.U.H. Piotr Całus
  3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie zawarła z Calus-p Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto i możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży;
  4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z Calus-p z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta;
  5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie Produktów zawierana pomiędzy Calus-p a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;
  6. Konto – zbiór zasobów i uprawnień danego Klienta w Sklepie prowadzony przez Calus-p, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta, umożliwiające szybszą identyfikację Klienta w Sklepie;
  7. Produkty – produkowane przez Calus-p prezentowane w Sklepie i będące przedmiotem Umów Sprzedaży;
  8. Sklep – prowadzony przez Calus-p internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży między Calus-p, a Klientami, których przedmiotem są Produkty;
  9. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie loginu i hasła podanego przez Klienta;
  10. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  11. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną
  1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Calus-p obejmuje w szczególności dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów.
  2. Calus-p prowadzi Konta Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.
  3. Klient w celu korzystania ze Sklepu musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Calus-p. Urządzenie to musi więc w szczególności pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, oraz konto poczty e-mail.
  4. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, Calus-p może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, Pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez Calus-p w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Calus-p z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
  5. Klient, korzystający z usług świadczonych przez Calus-p, jest objęty zakazem dostarczania Calus-p treści o charakterze bezprawnym.
 3. Korzystanie ze Sklepu
  1. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje następujące dane: login, hasło, adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą - firmę lub nazwę oraz NIP.
  3. Następnie Klient akceptuje Regulamin, zaznaczając pole: „Akceptuję regulamin”.
  4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
   • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
   • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,
   • dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.
  5. Po dokonaniu powyższych czynności, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres z prośbą potwierdzenia Rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny. Potwierdzenie Rejestracji powoduje aktywację Konta Klienta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a Calus-p na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Calus-p prowadzenie Konta Klienta.
  6. Calus-p tworzy dla Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji loginu i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu przypisanego mu loginu i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej („zaloguj się”).
  7. Klient może zmienić dane wskazane w punkcie IV.1.2. powyżej, podane w procesie Rejestracji. W tym celu po zalogowaniu powinien wybrać opcję „twój profil”, gdzie w zakładce „edytuj dane” możliwa jest ich modyfikacja. Klient posiada również dostęp do historii złożonych zamówień.
  8. Klient może rozwiązać Umowę zawartą z Calus-p dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja z prowadzenia Konta” na adres: sklep@calus-p.pl  Po upływie okresu wypowiedzenia, Calus-p usunie Konto Klienta. Żądanie przez Klienta usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w punkcie IV.1.2. powyżej, jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.
  9. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Calus-p z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży
  1. Zamówienia na Produkty mogą być składane w Sklepie oraz telefonicznie pod numerem: (34) 3617 448
  2. Zamówienia mogą być składane w Sklepie całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie odbierane są natomiast w Dni Robocze w godzinach od 08:00 do 16:00
  3. Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:
   • Klient dokonuje wyboru konkretnego Produktu i dodaje Produkt do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka, Klient może kontynuować zakupy, zaktualizować Koszyk lub przejść dalej celem zawarcia Umowy Sprzedaży;
   • Klient dokonuje Rejestracji lub - jeśli posiada już Konto - loguje się, zatwierdza zawartość Koszyka i w celu zawarcia Umowy Sprzedaży klika w polu: „finalizacja zamówienia”;
   • następnie Klient wybiera formę płatności oraz dostawy poprzez wskazanie jednej z dostępnych opcji;
   • po zrealizowaniu powyższych kroków, Klient potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatniczego PayU, Klient zostaje przekierowany do tego systemu, celem zapłaty ceny Produktu;
   • Calus-p wysyła na adres e-mail Klienta, podany w procedurze Rejestracji, potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy Calus-p, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego Calus-p
   • Klient zatwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie na link aktywujący, znajdujący się wiadomości e-mail Calus-p, o której mowa w punkcie e) powyżej. W tym momencie, z zastrzeżeniem punktu V.1.8., następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Calus-p. Zamówienie może również zostać potwierdzone w zakładce „historia zamówień”.
  4. Calus-p dopuszcza alternatywnie następujące formy płatności:
   • przy odbiorze Produktów od kuriera (za pobraniem), z zastrzeżeniem punktu V.1.6. poniżej,
   • przy osobistym odbiorze Produktów przez Klienta w siedzibie Calus-p,
   • przedpłata na rachunek bankowy Calus-p nr: 29 1020 1664 0000 3802 0433 8158
   • za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU,
   • przy wykorzystaniu ratalnej spłaty umożliwionej za pośrednictwem banku PKO
  5. W razie złożenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną, Umowy Sprzedaży zawierane są w następujący sposób:
   • Klient podaje dane: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą - firmę lub nazwę oraz NIP;
   • Klient wskazuje wybrany Produkt, formę płatności oraz dostawy;
   • Calus-p wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy Calus-p, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego Calus-p
   • Klient zatwierdza złożone zamówienie poprzez wysłanie do Calus-p zwrotnej wiadomości e-mail o treści: „zatwierdzam zamówienie”. W tym momencie, z zastrzeżeniem punktu V.1.8., następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Calus-p.
  6. W przypadku złożenia zamówienia na Produkty drogą telefoniczną, Calus-p nie dopuszcza płatności przy odbiorze Produktu od kuriera (za pobraniem).
  7. Klient może złożyć drogą mailową lub telefonicznie zamówienie na wykonanie Produktu o indywidualnie określonych przez Klienta cechach. Po odebraniu zamówienia, Calus-p wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu i jego indywidualnych cech, ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy Calus-p, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego Calus-p.
  8. W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek Calus-p, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba że Calus-p i Klient postanowią inaczej.
  9. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 30 dni roboczych. Calus-p jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  10. Produkty, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta w procesie Rejestracji. Koszt dostawy Produktów,  ponosi Klient.
  11. Produkty mogą zostać odebrane przez Klienta osobiście w siedzibie Calus-p, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu odbioru.
  12. Jeżeli Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT na nabyte Produkty, należy poinformować o tym Calus-p.
  13. Zmiany w prezentowanym asortymencie Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed dokonaniem tych zmian. Calus-p może organizować akcje promocyjne, w ramach których przeznacza do sprzedaży ograniczoną liczbę Produktów.
 5. Postępowanie reklamacyjne
  1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Calus-p lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@calus-p.pl
  2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona Calus-p za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@calus-p.pl  i powinna określać co najmniej:
   • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
   • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
   • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).'
  3. Calus-p  udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Calus-p zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  5. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w punkcie VI.1.4 powyżej, nie przysługuje, jeśli Klient zlecił Calus-p  dokonanie indywidulanych przeróbek zamówionego Produktu lub w przypadku zamówienia Produktu według projektu Klienta, o którym mowa w punkcie V.1.7.
  6. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  7. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.
 6. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Calus-p, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
  2. Calus-p przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
  3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Calus-p zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
  2. O zmianie Regulaminu Calus-p poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.
  3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Calus-p, Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
  4. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.